Polityka prywatności Gabinet Dentystyczny Ewa Wnuk


Administratorem danych osobowych pacjentów gabinetu dentystycznego jest Gabinet Dentystyczny Ewa Wnuk ul. Kwiatka 5A/8 09-400 Płock NIP 811-166-39-43.

W firmie przetwarzane są dane osobowe uzyskane podczas korzystania z usług gabinetu. Są to przede wszystkim dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji pacjenta uzyskiwane podczas i na potrzeby rezerwacji wizyty: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), oraz dane dokumentacji medycznej uzyskiwane podczas świadczenia usług bezpośrednich (wizyt) określone szczegółowo w obowiązujących przepisach prawnych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych:

Adres korespondencyjny:
Ewa Wnuk ul. Kwiatka 5A/8, 09-400 Płock
Adres email:
iodo@ewawnuk.pl

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzania danych Podstawa prawna Okres przetwarzania
Rejestracja wizyty Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy Do czasu zawarcia umowy (wizyty)
Dokumentacja medyczna Art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Do 30 lat (Zgodnie z Art. 29. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych określonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.

Przetwarzane dane osobowe są bezpieczne i nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyłączeniem: sytuacji przewidzianych w ustawodawstwie krajowym np. organom władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT (Dz.U. 2009 Nr 52 poz.417 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 24 i Art. 26).

Każdej osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z administratorem lub z inspektorem ochrony danych (dane powyżej).